เงื่อนไขการอบรมซ้ำ - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

02-5096715,082-5674413
contact@ez-admin.com

เงื่อนไขการอบรมซ้ำ

     1. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์อบรมซ้ำได้เฉพาะในหลักสูตรที่ผ่านการอบรมปกติมาแล้วเท่านั้นและมีใบรับรองผ่านการอบรมจากทางบริษัท ที่สำคัญคือ หลักสูตรดังกล่าวยังเปิดให้บริการอบรมอยู่ โดยสามารถใช้สิทธิ์อบรมซ้ำได้ภายในระยะเวลา 1 ปี   
     2. ลูกค้าจะต้องอบรมให้ครบตามจำนวนวันของหลักสูตรที่แจ้งอบรมซ้ำไว้กับบริษัท ไม่สามารถเลือกอบรมวันใดวันหนึ่งได้     
     3. ชำระเงินค่าบริการอบรมซ้ำวันละ 300 บาท (ชำระตามจำนวนวันของแต่ละหลักสูตร) พร้อมทั้งแจ้งความประสงค์การเข้าอบรมซ้ำล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์เพื่อทำการจองที่นั่งอบรมล่วงหน้า     
     4. ลูกค้าต้องเข้าอบรมซ้ำด้วยตัวเอง ไม่สามารถให้คนอื่นมาอบรมซ้ำแทนได้ และต้องยื่นหลักฐานยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิอบรมซ้ำ ดังนี้           
  • ในวันจองที่นั่งอบรมล่วงหน้าทางอีเมลให้แนบไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาใบรับรองการอบรมที่ได้รับจากทางบริษัท (ต้องครบทั้ง 2 อย่าง) มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น       
  • จากนั้นในวันที่เข้ารับการอบรมจริงให้ยื่นบัตรประชาชนตัวจริงยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้ง     
     5. กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันอบรมในหลักสูตรตามที่ได้แจ้งความประสงค์จะเข้าอบรมซ้ำไว้ก่อนหน้านี้ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ หากไม่มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า บริษัทจะถือว่าลูกค้าขอสละสิทธิ์ที่จะเข้าอบรมซ้ำในหลักสูตรดังกล่าว และหากจะเข้าอบรมซ้ำใหม่ในรอบถัดไปลูกค้าต้องชำระค่าอบรมและจองการอบรมซ้ำเหมือนเดิม

     6. ลูกค้าต้องนำคู่มือการอบรมที่เคยได้รับไปแล้วในรอบการอบรมปกติมาใช้ในการอบรมซ้ำทุกครั้ง (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของหลักสูตรใหม่ ทางบริษัทจะแจกคู่มือดังกล่าวให้กับลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ) กรณีลูกค้าไม่ได้นำคู่มือดังกล่าวมาใช้งานในวันที่อบรมซ้ำ และประสงค์จะขอคู่มือดังกล่าวใหม่ ทางบริษัทจะคิดค่าคู่มือจากท่านขั้นต่ำราคาเล่มละ 100 บาท หรือตามความเหมาะสมของขนาดเนื้อหาในหลักสูตรนั้นๆ )

     7. ลูกค้าสามารถอบรมในหลักสูตรดังกล่าวได้หากหลักสูตรนั้นๆ บริษัทยังคงเปิดสอนตามปกติ แต่หากหลักสูตรดังกล่าวถูกปิดไป ลูกค้าก็ไม่สามารถจะทำการอบรมซ้ำได้

     8. เอกสารที่จะนำมายืนยันอบรมซ้ำ ต้องครบตามที่แจ้งไว้ลูกค้าถึงจะเข้าร่วมอบรมซ้ำได้ "บริษัทของสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

******เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทและศูนย์อบรมเห็นสมควร