เงื่อนไขการอบรมปกติ-อบรมซ้ำ - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

เงื่อนไขการอบรม และการอบรมซ้ำ

     1. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์อบรมซ้ำได้เฉพาะในหลักสูตรที่ผ่านการอบรมปกติมาแล้วเท่านั้นและมีใบรับรองผ่านการอบรมจากทางบริษัท ที่สำคัญคือ หลักสูตรดังกล่าวยังเปิดให้บริการอบรมอยู่ โดยสามารถใช้สิทธิ์อบรมซ้ำได้ภายในระยะเวลา 1 ปี   
     2. ลูกค้าจะต้องอบรมให้ครบตามจำนวนวันของหลักสูตรที่แจ้งอบรมซ้ำไว้กับบริษัท ไม่สามารถเลือกอบรมวันใดวันหนึ่งได้     
     3. ชำระเงินค่าบริการอบรมซ้ำวันละ 300 บาท (ชำระตามจำนวนวันของแต่ละหลักสูตร) พร้อมทั้งแจ้งความประสงค์การเข้าอบรมซ้ำล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์เพื่อทำการจองที่นั่งอบรมล่วงหน้า     
     4. ลูกค้าต้องเข้าอบรมซ้ำด้วยตัวเอง ไม่สามารถให้คนอื่นมาอบรมซ้ำแทนได้ และต้องยื่นหลักฐานยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิอบรมซ้ำ ดังนี้           
  • ในวันจองที่นั่งอบรมล่วงหน้าทางอีเมลให้แนบไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาใบรับรองการอบรมที่ได้รับจากทางบริษัท (ต้องครบทั้ง 2 อย่าง) มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น       
  • จากนั้นในวันที่เข้ารับการอบรมจริงให้ยื่นบัตรประชาชนตัวจริงยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้ง     
     5. กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันอบรมในหลักสูตรตามที่ได้แจ้งความประสงค์จะเข้าอบรมซ้ำไว้ก่อนหน้านี้ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ หากไม่มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า บริษัทจะถือว่าลูกค้าขอสละสิทธิ์ที่จะเข้าอบรมซ้ำในหลักสูตรดังกล่าว และหากจะเข้าอบรมซ้ำใหม่ในรอบถัดไปลูกค้าต้องชำระค่าอบรมและจองการอบรมซ้ำเหมือนเดิม

     6. ลูกค้าต้องนำคู่มือการอบรมที่เคยได้รับไปแล้วในรอบการอบรมปกติมาใช้ในการอบรมซ้ำทุกครั้ง (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของหลักสูตรใหม่ ทางบริษัทจะแจกคู่มือดังกล่าวให้กับลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ) กรณีลูกค้าไม่ได้นำคู่มือดังกล่าวมาใช้งานในวันที่อบรมซ้ำ และประสงค์จะขอคู่มือดังกล่าวใหม่ ทางบริษัทจะคิดค่าคู่มือจากท่านขั้นต่ำราคาเล่มละ 100 บาท หรือตามความเหมาะสมของขนาดเนื้อหาในหลักสูตรนั้นๆ )

     7. ลูกค้าสามารถอบรมซ้ำในหลักสูตรดังกล่าวได้หากหลักสูตรนั้นๆ บริษัทยังคงเปิดสอนตามปกติ แต่หากหลักสูตรดังกล่าวถูกปิดไป ลูกค้าก็ไม่สามารถจะทำการอบรมซ้ำได้ (หากหลักสูตรใดเปิดให้บริการมากกว่า 3 ปี หลักสูตรนั้นสามารถถูกยกเลิกได้) 

หลักสูตรที่ถูกแจ้งยกเลิก ลูกค้าจะไม่สามารถใช้สิทธิอบรมหลักสูตรนั้นซ้ำได้

     8. เอกสารที่จะนำมายืนยันอบรมซ้ำ ต้องครบตามที่แจ้งไว้ลูกค้าถึงจะเข้าร่วมอบรมซ้ำได้ "บริษัทของสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

 

การใช้สิทธิ์อบรมซ้ำฟรี สำหรับคอร์ส Network Administrator Overall Basic

สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้สิทธิ์อบรมซ้ำฟรีคอร์ส Network Administrator Overall Basic ทางบริษัทขอความร่วมมือจากทุกท่านดังนี้

1. ในครั้งแรกที่เข้าร่วมอบรมคอร์สนี้ (ตั้งแตปี 2562 เป็นต้นไป) ท่านจะต้องส่งหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนกำกับไว้ว่า
สำหรับใช้สิทธิ์อบรมซ้ำ NS01 เท่านั้น พร้อมกับรูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป **ย้ำ! ส่งครั้งแรกที่เข้าร่วมอบรม มาที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. เมื่อต้องการใช้สิทธิ์อบรมซ้ำ กรุณาแจ้งข้อมูลล่่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ โดยส่งข้อมูลมาที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน เลขที่ใบ Cert (ที่ลูกค้าได้รับจากการอบรมในครั้งแรก) เพื่อให้ทางบริษัทตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และดำเนินการสำรองที่นั่งให้กับท่านตามความเหมาะสม

3. บริษัทจะทำการตรวจสอบข้อมูลแล้วยืนยันที่นั่งอบรมซ้ำฟรีให้กับท่านทางอีเมล จากนั้นให้ลูกค้าตอบยืนยันกลับมาอีกครั้ง

4. การอบรมซ้ำฟรีภายใน 1 ปี หากลูกค้าเลื่อนออกไปกะทันหัน หรือเลื่อนอบรมโดยไม่แจ้งให้ทางบริษัททราบ บริษัทมีสิทธิ์ยกเว้นการให้สิทธิ์อบรมซ้ำแก่ท่านได้ตามความเหมาะสม

 

******เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทและศูนย์อบรมเห็นสมควร 

 

เงื่อนไขการอบรมซ้ำหลักสูตร Professional Networking Workshop 

เรียนลูกค้าทุกท่านที่เคยลงทะเบียนอบรมหลักสูตร Professional Networking Workshop  ซึ่งปัจจุบันหลักสุูตรดังกล่าวได้ปิดลง และในปี 2563 ได้เปลี่ยนมาเป็นหลักสูตรใหม่ เนื้อหาใหม่ คือ Professional Real Network : Design, Install and Configuration ดังนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอบรมซ้ำตามโปรโมชั่น ที่เลือกใช้ หรือกำลังหาเวลามาอบรมซ้ำในหลักสูตร Professional Networking Workshop นี้ ทางบริษัทจะเปิดคอร์สอบรมดังกล่าวให้ท่านรอบสุดท้ายในเดือนมีนาคม 2563 ช่วงวันที่ 28-30 มีนาคม  

ท่านใดสนใจใช้สิทธิ์อบรมซ้ำในหลักสูตรดังกล่าว ท่านสามารถแจ้งเพื่อจองอบรมได้ที่ช่องทางต่อไปนี้

1. อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Line Official : @ezgenius

หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ไม่ต้องการใช้สิทธิอบรมซ้ำ แต่ต้องการใช้บริการอบรมในหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนใหม่ ท่านสามารถอบรมได้ในราคาส่วนลด 50% (ลดจากราคาปกติ 8,500 บาท)