สิ่งที่ลูกค้าได้รับจากการอบรม

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการเข้าอบรม

1. การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ได้ทำการชำระเงินและจองอบรมไว้กับทางศูนย์อบรม EZ-ADMIN
2. คู่มือและเอกสารประกอบการอบรมในหลักสูตรที่ได้ทำการชำระเงินและจองอบรมไว้กับทางศูนย์อบรม ตามที่ทางศูนย์อบรมจัดเตรียมไว้สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นๆ
3. เอกสารใบรับรองการฝึกอบรม กรณีที่อบรมครบตามวันเวลาอบรมของหลักสูตรนั้นๆ
4. ได้รับความรู้ในหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อนำความรู้ไปใช้กับงานในองค์กรของท่าน 
 
*** ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Network, Windows Server 2008R2, CentOS Linux Server, Hacking, MikroTik Router, CCNA, CCNP, Wireless Over all basic, Web E-Commerce)