สมัครอบรมหลักสูตรดัานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ network admin and System admin - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

สมัครอบรมหรือใช้บริการอื่นๆ

ลูกค้าที่ต้องการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายกับทางบริษัท รวมทั้งลูกค้าที่ต้องการสอบถามการให้บริการต่างๆ ของทางบริษัท ท่านสามารถส่งข้อมูลที่ต้องการสอบถาม หรือเพื่อใช้ในการลงทะเบียนอบรมกับทางบริษัท ดังนี้

1. ระบุชื่อ-นามสกุลของท่านให้ชัดเจน ด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (เพื่อออกเอกสารใบรับรองการอบรม)

2. ระบุชื่อ-ที่อยู่สำหรับออกบิลใบเสร็จ กรณีอบรมในนามบริษัท กรุณาระบุเลขที่ผู้เสียภาษีด้วยทุกครั้ง

3. ระบุข้อมูลที่ต้องการสอบถาม หรือระบุชื่อหลักสูตร พร้อมโปรโมชั่นที่ท่านใช้บริการ

4. วันเวลาที่ท่านเลือกอบรม หรือต้องการนัดพูดคุย

5. กรณีที่ชำระเงินค่าสินค้าและบริการ กรุณาส่งข้อมูลหลักฐานการโอนเงิน และหรือตัวอย่างใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สำเนาถึง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเหตุ : กรุณานำส่งข้อมูลทั้งหมดนี้เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ทุกท่าน