ค่าบริการอบรมหลักสูตรทางด้านผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

02-5096715,082-5674413
contact@ez-admin.com

ค่าบริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 ราคาค่าบริการอบรมแต่ล่ะหลักสูตร ยังไม่รวม VAT 7% 

NO.

Course Name

Price

Day

1

Network Administrator Over all Basic   4,900 3

2

Profession Networking Workshop Level 1   4,900  3

3

Network Firewall and Security Engineer  4,900 2

4

 Windows Server 2016 & 2012R2 Level 1  4,900 3

5

 Widnows Server 2016 & 2012R2 Level 2  4,900 2

6

 Windows Server 2008R2 Level 1 (อบรมนอกสถานที่)

 4,900 3

7

 Windows Server 2008R2 Level 2 (อบรมนอกสถานที่)  4,900  3

8

 Windows Server 2008R2 Level 3 (อบรมนอกสถานที่)  3,900 2

 9

 CentOS Linux Server Overall Basic Level 1

 4,900

 3

 10

 CentOS Linux Server Level 2

 4,900

 2

11

 Ubuntu Linux Server (อบรมนอกสถานที่)  4,900  4

12

 MikroTik Router Level 1  3,900  2

13

 MikroTik Router Level 2  4,900  2

14

 MikroTik Router Level 3  4,900  2

15

 MikroTik Router Level 4  4,900 2

16

HKW-L1: Ethical Hacking Workshop

 5,500  3

 17

HKW-L2 : Web Hacking and ARP Spoofing

 5,000

2

18

 VMware Level 1  5,500  2

19

 VMware Level 2  6,500 2

20

 Cisco Certified Network Associate (CCNA) (หลักสูตรเฉพาะ)  5,500 4

21

 Cisco Certified Networking Professional Router (CCNP Rout) (หลักสูตรเฉพาะ)  5,500 4

22

 Wireshark Level 1  5,500 2

23

Wireshark Level 2  6,500 2
24 Joomla & Web E-Commerce  4,900 4

25

 Search Engine Marketing  4,900  2