ลงทะเบียนอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network and Security

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

การลงทะเบียนอบรมหลักสูตร Network and Security

สำหรับลูกค้าที่ต้องการอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริษัทขอแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนอบรมให้ทราบดังนี้

1. ตรวจสอบตารางอบรมของแต่ละเดือนว่ามีหลักสูตรที่ท่านต้องการอบรมหรือไม่

2. สอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์อบรมฯ เพื่อจองที่นั่งอบรมล่วงหน้าในหลักสูตรที่ท่านสนใจ

3. ชำระเงินค่าอบรมตามมูลค่าของหลักสูตรนั้นๆ ล่วงหน้าก่อนเข้าอบรมอย่างน้อย 7 วัน

4. หากมีการชำระเงินเข้ามาจองที่นั่งในหลักสูตรใดๆ แล้ว ให้ลูกค้าติดต่อแจ้งข้อมูลการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ทราบ พร้อมกับส่งเมลแจ้งหลักฐานการโอนเงินมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เจ้าหน้าที่ศูนย์อบรมฯ จะทำการตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับ

5. หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาส่งใบลงทะเบียนอบรมโดยเข้าไปกรอกข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ โดยกรอกให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน * และช่องอื่นๆ ห้ามเว้นว่าง

6. ระบบจะส่งใบลงทะเบียนเข้ามายังระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลของลูกค้า และยืนยันข้อมูลกลับไปยังลูกค้าเมื่อเอกสารการเงินและใบลงทะเบียน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้าเป็นบริษัท) ครบถ้วน

7. กรณีมาอบรมในนามบริษัทหรือองค์กรที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรุณานำหลักฐานมาแลกกับใบเสร็จรับเงินในวันแรกที่เข้าอบรมทุกครั้ง

มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 02-5096715, 082-5674413, 086-4133928 หรือ ID Line : ezgenius55