กำหนดค่า Network Connection (Linux Server) - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

Linux Server ระบบปฏิบัติการที่ Admin ควรรู้

กำหนดค่า Network Connection (Linux Server)

     RedHat จะติดต่อกับเครื่องอื่นๆ ที่อยู่ภายในระบบเครือข่ายเดียวกันได้ จะขึ้นอยู่กับค่า Network Connection ที่ได้กำหนดไว้ในส่วนของ /etc/sysconfig/network-script ซึ่งในบทนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าไปกำหนดค่าในไฟล์หรือไดเรคทอรีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่า Network Connection กันอย่างละเอียด และในส่วนท้ายบท จะพูดถึงการรีโมทเข้ามาควบคุมเครื่อง RedHat โดยใช้โปรโตคอล SSH ด้วย

ใช้คำสั่ง ifconfig

     ifconfig เป็นคำสั่งที่ใช้ในการจัดการค่าต่างๆ ของการ์ด LAN (Network Interface Card) ถือว่าเป็นคำสั่งสำคัญและมีการใช้งานบ่อย หากเรียกใช้คำสั่ง ifconfig โดยไม่มีการพิมพ์ค่าพารามิเตอร์ใดๆ ลงไป จะเป็นการสั่งให้แสดงผลค่าการทำงานของของการ์ด LAN ขึ้นมา

คำสั่ง ifconfig จะแสดงผลคำสั่งและค่าสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของการ์ด LAN ดังนี้

  • inet แสดงหมายเลข IP Address V4
  • netmask แสดงหมายเลข Subnet Mask
  • broadcast แสดงหมายเลข Broadcast Address
  • inet6 แสดงหมายเลข IP Address V6
  • ether แสดงหมายเลข MAC Address
  • RX packets และ TX packets แสดงจำนวนแพ็กเก็ต (Packet) และสถานะของการรับ (RX) และส่ง (TX)
  • RX bytes และ TX bytes แสดงขนาดรวมของแพ็กเก็ตที่ใช้ในการรับและส่ง

Note

# nmcli  dev  status              (ตรวจสอบสถานะของการ์ดแลน)

# nmcli  dev  show  ens33   (ตรวจสอบค่าคอนฟิก (IP Address) ของการ์ดแลนชื่อ ens33)

ดาวน์โหลดบทความ