เตรียมพร้อมก่อนอบรมหลักสูตร Joomla E-Commerce - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

เตรียมพร้อมก่อนอบรมหลักสูตร Joomla E-Commerce

1. ฝึกใช้พิมพ์ดีดให้คล่อง ฝึกใช้เมาส์ให้คล่อง เพื่อให้สามารถสร้างบทความบนเว็บไซต์ Joomla E-Commerce ได้คล่อง

2. ลองฝึกค้นหาข้อมูลที่ต้องการสั่งซื้อบนระบบ Google เพื่อให้เข้าใจระบบการสืบค้นข้อมูลเบิ้องต้น

3. ฝึกการบันทึกไฟล์ โฟลเดอร์ การดาวน์โหลดข้อมูลบนเว็บไซต์

หากทุกคนที่เข้าอบรมมีการฝึกเตรียมพร้อมสิ่งเหล่านี้ แค่ 3 อย่างเบื้องต้น จะทำให้การอบรมของท่านราบรื่น