หลักสูตร WSH-L2 (Wireshark -Level2) : Advanced Protocol Analyzing And Network Security With Wireshark - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

หลักสูตร WSH-L2 (Wireshark -Level2) : Advanced Protocol Analyzing And Network Security With Wireshark

 หลักสูตร WSH-L2 (Wireshark Level 2) เรียน 2 วัน ราคา 6,500 บาท

Advanced Protocol Analyzing and Network Security Analysis Using Wireshark

(เจาะลึกการวิเคราะห์โปรโตคอลสำคัญและตรวจสอบช่องโหว่และการโจมตีต่างๆ จากไวรัสและ Hacker ด้วย Wireshark)

     หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งาน Wireshark มาบ้างแล้ว โดยหลักสูตรนี้จะเน้นไปที่การวิเคราะห์แพ็กเก็ตและโปรโตคอลสำคัญในระดับที่ลึกมากขึ้น เพื่อนำไปตรวจสอบช่องโหว่ ข้อบกพร่อง หรือแก้ปัญหาระบบเครือข่ายในสถานการณ์จริงที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

  • การตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของโปรโตคอลสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายในปัจจุบัน เพื่อนำไปปรับปรุงหรือวางแผนแก้ปัญญาได้อย่างเหมาะสม เช่น การตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของ Ethernet, VLAN, ARP, ICMP, DNS, DHCP, TCP Connection หรือ IP Packet เป็นต้น
  • การดักจับและวิเคราะห์แพ็กเก็ตที่ใช้โปรโตคอลที่มีการเข้ารหัส เช่น SSH, HTTPS หรือ TLS Traffic
  • การใช้ Wireshark ตรวจสอบและแก้ปัญหาการทำงานของ ACLs (Access Control List) ของแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น DNS, TFTP หรือ TCP เป็นต้น
  • ตรวจสอบและวิเคราะห์การโจมตีแบบ Denial of Service, การปลอมแปลงหรือหลอกล่อในระบบ LAN ด้วย ARP Poisoning, การติดเชื้อ Malware, การถูก Brute Force Attacks หรือการบุกรุกเข้ามาในระบบของ Hacker เป็นต้น โดยจะมีการใช้งาน Wireshark ร่วมกับ Tools อื่นๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระบบและทำ LAB จำลองการโจมตีต่างๆ เช่น Kali Linux, Metasploit, Burp Suite, Snort หรือ Security Onion เป็นต้น

 จบหลักสูตรแล้วได้อะไร?

  • สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาของระบบเครือข่ายขนาดกลางและใหญ่ ในขั้นสูงหรือที่มีความซับซ้อนมากๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธภาพ
  • สามารถนำไปประกอบอาชีพด้าน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในระดับ Engineer, Manager นักออกแบบระบบเครือข่าย หรือผู้วิเคราะห์และตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่าย เป็นต้น
  • สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบ ช่องโหว่และการโจมตีต่างๆ จากไฟล์ Malware หรือ Hacker ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • สามารถพยากรณ์เหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการถูกโจมตีจากไวรัส ประเภทต่างๆ หรือ Hacker ได้อย่างถูกต้อง เพื่อเตรียมนำไปหาทางแก้ปัญหาหรือป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถนำไปประกอบอาชีพด้าน ผู้ดูแลระบบด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่าย, นักทดสอบการป้องกันการโจมตีจาก Hacker (Penetration Testing), ผู้ประเมินความเสี่ยงจากช่องโหว่ของระบบ (Vulnerability Assessment), หรือผู้วิเคราะห์และตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่าย เป็นต้น

ดาวน์โหลดหลักสูตร wireshark