หลักสูตรอบรม Windows Server 2008R2 Over all Basic Level 2 : WS2008R2-L2

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

หลักสูตรอบรม Windows Server 2008R2 Over all Basic Level 2 : WS2008R2-L2

 รายละเอียดหลักสูตร

1. การทำงานของ Forest, Domain และ Sites

2. การสร้าง Site และ Child Domain

3. การสร้าง User Accounts หลายคนพร้อมกันด้วยสคริปต์อัตโนมัติ

4. กำหนดประเภทของ Group เพื่อ Log on เข้าไปใช้ทรัพยากรข้าม Sites

5. การสร้าง Domain Tree ใหม่ภายใต้ Forest เดิม

6. การทำ Diligration และมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้ช่วยคนสำคัญ โดยการสร้างหน้าต่างและเครื่องมือควบคุม เครื่อง Server แล้วนำไปใช้ที่ฝั่งเครื่อง Client

7. การโปรโมท Addition Domain ข้าม Site และติดตั้งโปรแกรมแบบอัตโนมัติไปยังเครื่อง Client สาขาต่างๆ

8. การติดตั้ง RemoteApp ให้เครื่อง Client เรียกใช้โปรแกรมต่างๆ จากเครื่อง Server

9. การติดตั้ง OS ให้กับเครื่อง Client ผ่านระบบเครือข่ายด้วย Windows Deployment Service (WDS)

10. การใช้ WDS ทำระบบ Diskless ด้วย Windows7 PE

11. การติดตั้งระบบ Video Streaming ด้วย Windows Media Service (WMS)

12. การ Replicate ข้อมูลระหว่างเครื่อง Server ด้วย Distributed File System (DFS)

13. การกระจายโหลดการทำงานของ Server ด้วย Network Load Balancing

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

  1. ผู้ที่ผ่านการอบรมและมีความรู้เบื้องต้นด้าน Network, Windows Server Level 1
  2. ผู้ที่ต้องการนำความรู้ไปจัดการระบบ Domain Controller 

เน้นจัดกลุ่มมาอบรม และเน้นสอนนอกสถานที่