หลักสูตรอบรม Cisco Certified Networking Professional Router (CCNP Rout)

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

หลักสูตรอบรม Cisco Certified Networking Professional Router (CCNP Rout)

Cisco Certified Networking Professional Router : CCNP Rount

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการคอนฟิกค่าการทำงาน Router ของ Cisco และูผู้ที่ต้องการความรู้ไปสอบ Cisco Certified Networking Professional (CCNP) และ Cisco Certified Design Professional (CCDP) ของ Cisco รวมทั้งผู้ที่ต้องการทำงานในสายอาชีพเน็ตเวิร์กในตำแหน่ง Network Engineer, Senior , Engineer Specialist , Network Admin สำหรับองค์กรระดับ Enterprise ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับเมื่อจบคอร์สอบรม 

1. สามารถคอนฟิกค่าอุปกรณ์ Router ของ Cisco ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปสอบ Cisco Certified Networking Professional (CCNP) และ Cisco Certified Design Professional (CCDP) ของ Cisco ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาระดับ Professional ของ Cisco ได้ โดยในวิชารหัสนี้ (ROUTE 642-902) จะมุ่งเน้นในเรื่องของการ Routing เป็นส่วนใหญ่ ทั้งการทำ Routing ใน IPV4 และ IPV6

3. สามารถต่อยอดความรู้เพื่อไปสอบในระดับ Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)ได้ในอนาคต

4. สามารถติดตั้ง (Implement) ออกแบบ ( Design) รวมถึงแก้ไขปัญหา (Troubleshooting) ระบบเครือข่ายขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ในองค์กรได้

5. สามารถเข้าไปทำงานในองค์กรที่เป็นผู้ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider) รวมทั้งองค์กรที่เป็น System Integration (SI) ที่รับวางระบบเครือข่าย และเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายขององค์กรกลางถึงขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. สามารถทำงานในตำแหน่งต่างๆ เช่น Network Engineer, Senior , Engineer Specialist , Network Admin สำหรับองค์กรระดับ Enterprise ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ!

1. ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Network Administrator Over all Basic

2. ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Cisco Certified Network Associate (CCNA) หรือมีความรู้เทียบเท่า

3. ผู้ที่ต้องการ Re Certified ระดับ Cisco Certified Network Associate (CCNA)

4. ผู้ที่สนใจจะสอบ Certified ระดับ Professional ของ Cisco ทั้ง Cisco Certified Networking Professional และ Cisco Certified Design Professional (CCDP)

5. ผู้ที่ต้องการนำความรู้ไปใช้ในองค์กรของตนเองเพื่อใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานสายเน็ตเวิร์ก เพื่อความก้าวหน้าในสายงาน และเข้าสู่การทำงานในตำแหน่ง Network Engineer, Senior, Engineer Specialist และ Network Admin สำหรับองค์กรระดับ Enterprise

รายละเอียดหลักสูตร

1) Implement an EIGRP based solution, given a network design and a set of requirements

- Determine network resources needed for implementing EIGRP in a network

- Create an EIGRP implementation plan

- Create an EIGRP verification plan

- Configure EIGRP routing

- Verify an EIGRP solution was implemented properly using show and debug commands

- Document the verification results for an EIGRP implementation

2) Implement a multiarea OSPF Network, given a network design and a set of requirements

- Determine network resources needed for implementing OSPF on a network

- Create an OSPF implementation plan

- Create an OSPF verification plan

- Configure OSPF routing

- Verify OSPF solution was implemented properly using show and debug commands

- Document the verification results for an OSPF implementation plan

3) Implement an eBGP based solution, given a network design and a set of requirements

- Determine network resources needed for implementing eBGP on a network

- Create an eBGP implementation plan

- Create an eBGP verification plan

- Configure eBGP routing

- Verify eBGP solution was implemented properly using show and debug commands

- Document verification results for an eBGP implementation plan

4) Implement an IPv6 based solution, given a network design and a set of requirements

- Determine network resources needed for implementing IPv6 on a network

- Create an IPv6 implementation plan

- Create an IPv6 verification plan

- Configure IPv6 routing

- Configure IPv6 interoperation with IPv4

- Verify IPv6 solution was implemented properly using show and debug commands

- Document verification results for an IPv6 implementation plan

5) Implement an IPv4 or IPv6 based redistribution solution, given a network design and a set of requirements

- Create a redistribution implementation plan based upon the results from a redistribution analysis

- Create a redistribution verification plan

- Configure a redistribution solution

- Verify that a redistribution was implemented

- Document results of a redistribution implementation and verification plan

- Identify the differences between implementing an IPv4 and IPv6 redistribution solution

6) Implement Layer 3 Path Control Solution

- Create a Layer 3 path control implementation plan based upon the results of the redistribution analysis

- Create a Layer 3 path control verification plan

- Configure Layer 3 path control

- Verify that a Layer 3 path control was implemented

- Document results of a Layer 3 path control implementation and verification plan

- Implement basic teleworker and branch services

- Describe broadband technologies

- Configure basic broadband connections

- Describe basic VPN technologies

- Configure GRE

- Describe branch access technologies

ระยะเวลาอบรม 4 วัน ราคาอบรม 5,500 บาท