หลักสูตรอบรม MikroTik Level 4 : MikroTik Access Point - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

หลักสูตรอบรม MikroTik Level 4 : MikroTik Access Point

หลักสูตรอบรม MikroTik Level 4 : การติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายด้วย MikroTik Access Point

     หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความสามารถของ Mikrotik ไปใช้ในการจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย ( Wireless LAN ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรู้จักวิธีการออกแบบและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น ทำ Site Survey, ทำ Repeater เพื่อขยายสัญญาณให้ไกลขึ้น, การทำ Roaming เพื่อให้สัญญาณไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่, การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายระยะทางไกล และการทำ Multi SSID หรือ Virtual Access Point เพื่อนำไปใช้ร่วมกับระบบ VLAN และ L3 Switch

รายละเอียดหลักสูตร

 1. รู้จักพื้นฐานการทำงานของเครือข่าย Wireless LAN
 • รู้จักเครือข่าย Wireless LAN
 • หลักการติดต่อและรับส่งข้อมูลของเครือข่ายไร้สาย
 • มาตรฐาน IEEE11 ที่ใช้กับเครือข่าย Wireless LAN
 • ข้อห้ามทางกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการติดตั้งเครือข่าย Wireless LAN
 • ข้อดี-ข้อเสียของการเลือกใช้เครือข่าย Wireless LAN
 • ข้อแตกต่างของการเลือกใช้ย่านความถี่ 2.4GHz และ 5GHz
 1. อุปกรณ์บนเครือข่าย Wireless LAN
 2. การออกแบบเครือข่ายไร้สายและการทำ Site Survey
 • วาง Access Point ในตำแหน่งที่เหมาะสม
 • หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางที่จะมาลดทอนสัญญาณ
 • หลักการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายภายนอกให้มีประสิทธภาพที่ดี
 • การจัดการความถี่ของช่องสัญญาณ Access Point
 • ควบคุมทิศทางการแพร่กระจายสัญญาณด้วยเสาแบบ Direction
 • การเดินตรวจสอบคุณภาพของสัญญาณ Site Survey
 1. กำหนดค่าให้ MikroTik ทำหน้าที่เป็น Access Point เพื่อกระจายสัญญาณ Wireless
 • การกำหนดค่า Wireless ของ Mikrotik
 1. กำหนดค่าความปลอดภัยให้กับ Access Point
 • การเลือกเข้ารหัสตามมาตรฐาน Wireless
 • การซ่อน SSID
 • ไม่ให้ Client ติดต่อหากันเอง (Isolation)
 • การทำ Mac Filter 
 1. การทำ Repeater เพื่อขยายสัญญาณให้ไกลขึ้น
 • การออกแบบและวางตำแหน่งของ Access Point ที่เป็น Repeater
 • กำหนดค่า MikroTik ให้เป็น Repeater แบบเครือข่ายเดียวกัน
 • กำหนดค่า MikroTik ให้เป็น Repeater แบบแยกเครือข่าย
 1. การทำ Roaming เพื่อให้สัญญาณไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วย SSID เดียวกัน
 • หลักการติดตั้งเครือข่ายไร้สายแบบ Roaming
 • กำหนดค่า MikroTik ให้ทำงานในโหมด Roaming
 1. การทำ WDS เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายทั้งแบบ Point To Point และ Point To Multipoint
 • คอนฟิก MikroTik Access Point ในโหมด WDS แบบ Point To Point
 • MKT Access Point ตัวที่ 2 (AP3)
 • กำหนดค่า MikroTik Access Point ในโหมด WDS แบบ Point To Multipoint
 1. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายระยะทางไกลด้วยโปรโตคอล NStream
 • การเชื่อมต่อ Wireless แบบ Point To Point ด้วยโปรโตคอล Nstreme
 • การเชื่อมต่อ Wireless แบบ Point To Multipoint ด้วยโปรโตคอล Nstreme
 1. กำหนดค่า Mikrotik เป็น Controller ควบคุม Access Point ทั้งหมดด้วย CAPsMAN
 2. การทำ Multi SSID และระบบ VLAN แบบไร้สาย
 • กำหนดให้ AP1 ทำหน้าที่เป็น L3 Switch
 • กำหนดให้ AP2 ทำหน้าที่เป็น L2

ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคาอบรม 4,900 บาท

****** สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมพร้อมคือ Notebook สำหรับใช้ในการทดสอบทำ workshop ในห้องอบรม