หลักสูตรอบรม Beginning Ubuntu Server Administrator (LNU-L1) - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

หลักสูตรอบรม Beginning Ubuntu Server Administrator (LNU-L1)

          ดังนั้นการจัดหลักสูตรนี้จะไม่จัดให้มีเนื้อหาที่มากเกินไป หรือเร่งสอนจนผู้เรียนทำตามไม่ทัน แต่จะมีเวลาให้ผู้เรียนได้ทบทวนและทำความเข้าใจขั้นตอนทั้งหมดที่ได้ปฏิบัติมา โดยจะให้ความสำคัญกับการปูพื้นฐานของผู้เรียนให้แน่น แต่ก็เพียงพอที่จะนำความรู้ทั้งหมดในหลักสูตรนี้ไปใช้ในการทำงานได้จริง

!!!!!เน้นจัดกลุ่มมาอบรม และเน้นสอนนอกสถานที่

รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Ubuntu Server

 • รู้จัก Linux Ubuntu
 • ประวัติของ Linux Ubuntu
 • วัตถุประสงค์ของ Linux Ubuntu
 • รู้จัก Ubuntu Server
 • ความแตกต่างระหว่าง Desktop กับ Server

บทที่ 2 การติดตั้ง Ubuntu Server

 • ขั้นตอนการติดตั้งช่วงที่ 1
 • การจัดการฮาร์ดดิสก์
 • ข้อดีและข้อเสียของ Partition และ Logical Volume Manager (LVM)
 • การแบ่งโครงสร้างของฮาร์ดิสก์บนเครื่อง Server ให้มีประสิทธิภาพ
 • รู้จักระบบไฟล์ (File Systems) บน Ubuntu Server
 • การติดตั้งช่วงที่ 2 สร้าง Raid และ LVM
 • การนำ Partition และ LVM ไป Mount เพื่อใช้กับ Directory ต่างๆ

บทที่ 3 การใช้งานและกำหนดค่าเบื้องต้น

 • การทำงานด้วยสิทธิ์ root
 • รู้จัก Shell
 • การใช้งาน Bash
 • การกดปุ่ม Tab เพื่อให้แสดงชื่อไฟล์หรือ Directory แบบอัตโนมัติ
 • การทำงานร่วมกับตัวแปร
 • การทำงานด้วย Bash History
 • การจัดการ Bash ด้วยคีย์ลัด
 • กระบวนการ Boot Process ของ Ubuntu Server
 • การ Shutdown และ Restart
 • การใช้คำสั่ง Command Line
 • กำหนดวันและเวลา
 • การแก้ไขไฟล์ด้วยโปรแกรม Text Editor
 • การสลับหน้าจอ

บทที่ 4 การกำหนดค่า Network Connection

 • การกำหนดค่าของการ์ด LAN (Network Card)
 • การใช้คำสั่ง ifup, ifdown และ ifplugstatus
 • การใช้คำสั่ง ifconfig
 • รายละเอียดของคำสั่งและค่าต่างๆ จากการใช้คำสั่ง ifconfig
 • การใช้ ifconfig กำหนดหมายเลข IP ให้กับการ์ด LAN
 • การใช้คำสั่ง Ping ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
 • การกำหนด DNS Resolver
 • การกำหนดชื่อเครื่อง (Host)
 • การกำหนดหมายเลข IP ของ Gateway
 • การใช้คำสั่ง Traceroute ค้นหาเส้นทางการเชื่อมต่อ
 • การใช้คำสั่ง Netstat ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
 • การติดตั้ง SSH Server
 • การใช้ SFTP ในการรับส่งไฟล์ไปที่เครื่อง Ubuntu Server
 • กำหนดให้ root สามารถ Log in ได้และการเปลี่ยนพอร์ต 22

บทที่ 5 ติดตั้งและอัปเดต Packages & Repositories

 • ติดตั้งโปรแกรมด้วยคำสั่ง apt-get, aptitude และ dpkg
 • การอัปเดต Ubuntu Server

บทที่ 6 การทำงานกับไฟล์, Directory และการ Mount Disk

 • โครงสร้าง Directory ของ Ubuntu Server
 • คำสั่งในการจัดการไฟล์และ Directory
 • การ Mount ไดรฟ์ CD/DVD

บทที่ 7 การจัดการ Users และ Groups

 • ไฟล์สำคัญในการจัดการ User Account และGroup
 • ข้อมูลสำคัญใน /etc/passwd
 • ข้อมูลสำคัญใน /etc/shadow
 • ข้อมูลสำคัญใน /etc/group
 • การสร้าง Group ใหม่
 • การแก้ไขและการจัดการ Group
 • การสร้าง User ใหม่
 • การแก้ไขข้อมูลของ User
 • การเปลี่ยน Password ของ User
 • การล็อก User ไม่ให้ใช้งาน
 • การตรวจสอบ User

บทที่ 8 การกำหนดสิทธิ์ใช้งานไฟล์และ Directory ด้วย Permission

 • ตรวจสอบPermission และความเป็นเจ้าของ
 • ส่วนของ Permission
 • การกำหนด Permission ของไฟล์และ Directory
 • กำหนด Permission ด้วยอักษรย่อ
 • กำหนด Permission ด้วยตัวเลข
 • การเปลี่ยนชื่อเจ้าของไฟล์และ Group

บทที่ 9 การติดตั้งและจัดการ DNS Server

 • โครงสร้างของ DNS
 • หลักการทำงานของ DNS
 • ข้อมูลใน DNS Server
 • ประเภทของ DNS Server และ Zone
 • Zone ใน DNS
 • Record ใน DNS
 • รู้จัก Bind9
 • การติดตั้ง Bind9

บทที่ 10 การติดตั้งและจัดการ Web Server

 • การติดตั้ง Apache

บทที่ 11 การติดตั้งและจัดการ FTP Server

 • การติดตั้ง vsFTPd
 • การกำหนดค่าการทำงานของ vsftpd แบบ Anonymous
 • กำหนดให้ Anonymous อัพโหลดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 • การกำหนดค่าการทำงานของ vsftpd แบบ Authentication

บทที่ 12 การติดตั้ง Samba แชร์ไฟล์และกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้ Windows

 • การติดตั้ง Samba
 • กำหนดให้ Anonymous สามารถใช้งานได้
 • กำหนดให้ใช้งาน Samba ต้องมีการAuthentication

บทที่ 13 การติดตั้งและจัดการ Squid Proxy Server

 • การติดตั้ง Squid
 • การปรับแต่งค่าการทำงานของ Squid
 • การกำหนดให้เครื่อง Client ออกอินเทอร์เน็ตผ่าน Proxy
 • ตรวจสอบ Access.Log File แบบ Real Time
 • การทำ User Authentication


บทที่ 14 การติดตั้ง rsyslog เพื่อทำระบบ Centralized Log Server

 • การติดตั้งและคอนฟิกค่าเบื้องต้นของ rsyslog
 • ออก Report ด้วย Log Analyzer
 • การคอนฟิกที่ rsyslog Client

บทที่ 15 การเพิ่มฮาร์ดดิสก์และพื้นที่ให้กับ LVM

บทที่ 16 คำสั่ง Backup & Restore และตรวจสอบการทำงานของ Server

 • คำสั่ง df ตรวจสอบขนาดของ Harddisk
 • คำสั่ง free ตรวจสอบหน่วยความจำในระบบ
 • คำสั่ง ps ตรวจสอบ Services การทำงาน
 • ตรวจสอบเนื้อที่การทำงานของฮาร์ดดิสก์
 • คำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเครือข่าย (Network Monitor)
 • คำสั่งที่ใช้ตรวจสอบยูสเซอร์และการ Log in
 • การ Backup & Restore ด้วยคำสั่ง tar และ gzip
 • การตั้งเวลา Backup
 • รูปแบบของคำสั่ง crontab

บทที่ 17 การเขียน Shell Script

 • รู้จัก Shell Script
 • เริ่มต้นการเขียน Shell Script
 • ชนิดของตัวแปรใน Shell Script
 • เงื่อนไขการกำหนดค่าตัวแปร
 • ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Operator)
 • ตัวเปรียบเทียบอักขระ (Character compare)
 • ตัวเปรียบเทียบตัวเลข (Numeric compare)
 • คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข if
 • คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข case
 • คำสั่งในการทำซ้ำ for
 • คำสั่งในการทำซ้ำ while
 • ป้องกันไม่ให้ Shell Script ถูกปิดการทำงานด้วยคำสั่ง trap
 • การรับค่าจากคีย์บอร์ดด้วยคำสั่ง read 

ระยะเวลาอบรม 4 วัน ราคา 4,900 บาท (เน้นการอบรมนอกสถานที่ รวมทั้งแบบเหมากลุ่มมาอบรม)