หลักสูตร Windows Server 2016 & 2012R2 Level 1 - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

หลักสูตร Windows Server 2016 & 2012R2 Level 1

หลักสูตร Windows Server 2016 & 2012R2 Overall Basic (WS2016R2-Level 1)

          เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำงานกับ Windows Server, ผู้สนใจทั่วไป หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ย่นระบบจาก Workgroup มาเป็นระบบ Domain ที่มีความปลอดภัยและบริหารจัดการได้ง่ายกว่า Windows Server 2012 R2 เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการควบคุมและจัดการเครื่อง Client ในระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง หลักสูตรนี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงพื้นฐานการทำงานของ Windows Server 2012 R2 และระบบ Active Directory เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ด้วยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ และเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรนี้จะครอบคลุมพื้นฐานการทำงานที่สำคัญทั้งหมด ทำให้ผู้เรียนใช้เวลาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ก็สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

 1. Windows Server 2016 และความสามารถใหม่
 2. การติดตั้ง Windows Server แบบ Clean Install และ Upgrade
 3. การสร้าง RAID 1 และ 5 บน Windows Server\
 4. การติดตั้ง Active Directory และโปรโมตเป็นเครื่อง Domain Controller
 5. การติดตั้ง DHCP Server เพื่อแจก IP อัตโนมัติให้เครื่อง Client และการทำ DHCP แบบ Load Balance & Failover
 6. สร้างและจัดการ User, Group และ OU (Organizational Unit)
 7. การจัดการและกำหนดสิทธิการใช้งานไฟล์ข้อมูลบนเครือข่าย (Share & Permission)
 8. การใช้ File Server Resource Manager กำหนดพื้นที่ใช้งานและบล็อคไฟล์ต้องห้าม
 9. กำหนดนโยบายเพื่อควบคุมการทำงานของผู้ใช้ด้วย Group Policy
 10. กำหนดนโยบายการสร้างและจัดการรหัสผ่านให้กับผู้ใช้บน Domain
 11. การทำ Folder Redirection เพื่อย้าย Profiles ของผู้ใช้ทั้งหมดบน Domain ไปเก็บไว้ที่เครื่อง Server
 12. การกู้ Objects ต่างๆ ที่อยู่ใน AD กลับคืนมาด้วยคุณสมบัติ Active Directory Recycle Bin
 13. การสร้างเครื่อง DC สำรองหรือ Addition Domain (Backup Server)
 14. การย้าย (Transfer) และการยึด (Seize) หน้าที่สำคัญ (FSMO) จากเครื่อง PDC ไปยังเครื่อง DC ตัวสำรอง
 15. Backup และ Restore ข้อมูลสำคัญบนเครื่อง Domain Controller

ระยะเวลาอบรม 3 วัน ราคา 4,900 บาท

คำแนะนำ : ผู้ที่เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานด้าน Network เบื้องต้น หรือผ่านการอบรม Network Basic เพื่อให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด