หลักสูตรอบรมก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Administrator Over all Basic :NS01) - ศูนย์อบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 086-4133928
contact@ez-admin.com

หลักสูตรอบรมก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Administrator Over all Basic :NS01)

     หลักสูตรอบรมก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Administrator Over all Basic :NS01) เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อน ให้สามารถติดตั้ง จัดการ ดูแล และแก้ปัญหาระบบเครือข่าย ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สายได้ ทำให้สามารถก้าวไปทำงานในสายอาชีพผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อดูแลและจัดการเครื่องServer ที่มีเครื่อง Client จำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     โดยการเรียนรู้จะคำนึงถึงผู้เรียนมือใหม่เป็นสำคัญ ดังนั้นผู้สอนจะเน้นการนำเสนอและอธิบายให้เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริง นอกจากนี้พื้นฐานความรู้ที่ได้จากหลักสูตร Network Administrator Over all Basic ยังใช้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเลื่อนขั้นไปเรียนรู้ในหลักสูตรอื่นๆ ได้

รายละเอียดหลักสูตร

  1. รู้จักหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  2. พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3. รู้จักอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในระบบเครือข่าย
  4. รู้จัก Protocal และการทำงานของ TCP/IP
  5. การติดตั้งเครือข่าย LAN แบบมีสายและไร้สาย
  6. การควบคุมเครื่อง (Remote Desktop) ระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  7. การสมัครชื่อ DDNS เพื่อติดต่อเครือข่ายระยะไกลด้วยชื่อเครื่องแทนหมายเลข IP
  8. การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสาขาที่อยู่ห่างไกลด้วย VPN
  9. จัดแบ่งเครือข่าย LAN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยด้วย VLAN
  10. การทำ Routing เชื่อมต่อและค้นหาเส้นทางระหว่างเครือข่าย

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
1. นักศึกษาที่ต้องการเตรียมพร้อมเข้าสายงานด้าน Network Admin
2. ผู้ที่ต้องการทำอาชีพทางด้านระบบเครือข่ายอย่างจริงจัง
3. ผู้ที่ต้องการศึกษาและสอบ Cert.CCNA, CCNP
4. ผู้ที่ต้องการต่อยอดความรู้ในระบบเครือข่าย Network ขั้น Advanced ต่อไป
5. ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ระบบเครือข่าย Network ทั่วไป

ระยะเวลาอบรม 3 วัน ราคา 4,900 บาท

สอบถามข้อมูลโทร.082-5674413, 086-4133928

 

การใช้สิทธิ์อบรมซ้ำฟรี สำหรับคอร์ส Network Administrator Overall Basic

สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้สิทธิ์อบรมซ้ำฟรีคอร์ส Network Administrator Overall Basic ทางบริษัทขอความร่วมมือจากทุกท่านดังนี้

1. ในครั้งแรกที่เข้าร่วมอบรมคอร์สนี้ (ตั้งแตปี 2562 เป็นต้นไป) ท่านจะต้องส่งหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเขียนกำกับไว้ว่า 
สำหรับใช้สิทธิ์อบรมซ้ำ NS01 เท่านั้น พร้อมกับรูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป **ย้ำ! ส่งครั้งแรกที่เข้าร่วมอบรม ส่งมาที่เมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. เมื่อต้องการใช้สิทธิ์อบรมซ้ำ กรุณาแจ้งข้อมูลล่่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ โดยส่งข้อมูลมาที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน เลขที่ใบ Cert (ที่ลูกค้าได้รับจากการอบรมในครั้งแรก) เพื่อให้ทางบริษัทตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และดำเนินการสำรองที่นั่งให้กับท่านตามความเหมาะสม

3. บริษัทจะทำการตรวจสอบข้อมูลแล้วยืนยันที่นั่งอบรมซ้ำฟรีให้กับท่านทางอีเมล จากนั้นให้ลูกค้าตอบยืนยันกลับมาอีกครั้ง

4. การอบรมซ้ำฟรี หากลูกค้าเลื่อนออกไปกะทันหัน หรือเลื่อนอบรมโดยไม่แจ้งให้ทางบริษัททราบ บริษัทมีสิทธิ์ยกเว้นการให้สิทธิ์อบรมซ้ำแก่ท่านได้ตามความเหมาะสม