เงื่อนไขการเลื่อนวันเวลาอบรม

บจ.จีเนียสย์ ดีเวลลอป
ez-admin training center

082-5674413, 095-8635165
contact@ez-admin.com

เงื่อนไขการเลื่อนวันเวลาอบรม

     1. สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะขอเลื่อนวันเวลาอบรมของหลักสูตรใดๆ ก็ตาม ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางศูนย์อบรมฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนจะมีการอบรมในคอร์สที่ต้องการเลื่อน (ไม่นับรวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดต่างๆ ) โดยแจ้งทั้งทางโทรศัพท์ พร้อมกับส่งอีเมลยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้ง เพื่อทางศูนย์อบรมฯ สามารถสำรองที่นั่งให้กับลูกค้าท่านอื่นได้
     2. ลูกค้าสามารถเลื่อนการอบรมในแต่ละหลักสูตรได้ไม่เกิน2 ครั้ง มิฉะนั้นทางศูนย์อบรมฯ ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการอบรมหลักสูตรดังกล่าว
     3. สำหรับลูกค้าที่มีการเลื่อนรอบ หรือวันเวลาอบรมออกไปโดยไม่แจ้งให้ทางศูนย์อบรมฯ ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 3 วันทำการ (ตามเงื่อนไขข้อที่ 1) หากศูนย์อบรมฯ เปิดอบรมในหลักสูตรดังกล่าวอีกครั้งในรอบถัดไป ศูนย์อบรมฯ จะให้สิทธิ์อบรมกับลูกค้าท่านใหม่ก่อนเท่านั้น ส่วนลูกค้าที่มีการเลื่อนเวลาอบรมไม่ตรงเงื่อนไข ท่านจะได้เข้าร่วมอบรมในรอบใหม่เมื่อได้รับแจ้งที่นั่งจากทางศูนย์อบรมฯ เท่านั้น ไม่สามารถจองอบรมในรอบถัดไปล่วงหน้าได้ทันที ซึ่งจะได้รับแจ้งที่นั่งอบรมจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อบรมฯ เพื่อให้ท่านเตรียมพร้อมก่อนอบรมล่วงหน้า 2 วัน
     4. สำหรับลูกค้าที่มีการเลื่อนวันเวลาอบรมโดยไม่โทรแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า หรือเกินจำนวน 2 ครั้งตามข้อ 2 ศูนย์อบรมฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว หากจะเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าวใหม่อีกรอบ ลูกค้าจะต้องชำระค่าอบรมให้กับทางศูนย์อบรมฯ เป็นจำนวน 50% ของราคาอบรมปกติของหลักสูตรนั้นๆ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมกับลงทะเบียนอบรมใหม่ ลูกค้าถึงจะมีสิทธิ์เข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าวได้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าทุกท่าน
 
กรุณาอ่านรายละเอียดการเปลี่ยนวันเวลาอบรมให้เข้าใจอย่างชัดเจน หรือโทรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อบรมฯ เพื่อความชัดเจนของข้อมูลดังกล่าวนี้ ** ศูนย์อบรม EZ-Admin Training Center ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **